123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 05.08.15

Sa­fa­ri dzień dwudziesty ósmy – Singapur dzień drugi

Po­ra­nek spę­dzam spa­ce­ru­jąc wo­kół ho­te­lu. W tej oko­li­cy do­mi­nu­je sta­ra je­dno­pię­tro­wa za­bu­do­wa:

X


 

Singapur.

Ko­ło po­łu­dnia ru­sza­my do cen­trum. Nie­ste­ty wa­run­ki do fo­to­gra­fo­wa­nia są ta­kie so­bie.

 

Singapur.

Niebo jest sza­re, a po­wie­trze nie jest prze­źro­czy­ste (mgieł­ka, a mo­że smog?). W każ­dym ra­zie ko­lo­ry są wy­pra­ne i nie­cie­ka­we. Na do­da­tek – co ja­kiś czas pa­da. Wie­żow­ce nad za­to­ką o tej po­rze wy­glą­da­ją tak:

 

Marina Bay w Singapurze.

X

Marina Bay w Singapurze.

Za to po zmro­ku – wi­dok wie­żow­ców nad za­to­ką jest dos­ko­na­ły:

Wieżowce nad zatoką. Singapur.

X

Wieżowce nad zatoką. Singapur.

Ale my dzi­siej­szy wie­czór spę­dza­my w słyn­nych sin­ga­pur­skich ogro­dach:

Ogrody w Zatoce (Gardens by the Bay). Singapur.

X

Ogrody w Zatoce (Gardens by the Bay). Singapur.

 

 

 

Ogrody w Zatoce (Gardens by the Bay). Singapur.

I do­pie­ro ciem­na noc skła­nia nas do wy­mar­szu w stro­nę ho­te­lu.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games